MESTO

TURIZMUS


TRIEDIME ODPAD!

TRIEDIME ODPAD!

 
Mesto Komárno oznamuje cteným občanom, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, odpad zo záhrad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:
od 25. marca - do 29. marca 2019 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)
od 08. apríla – do 12. apríla 2019 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)
od 22. apríla - do 26. apríla 2019 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)
od 06. mája – do 10. mája 2019 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)
od 20. mája - do 24. mája 2019 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)
od 03. júna – do 07. júna 2019 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)
od 17. júna - do 21. júna 2019 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia:
- každá domácnosť má nárok na max. 4 + 1 vrecia mesačne (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec)
- v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 9/2016 o odpadoch sa odpad zo záhrad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad.
- triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (otváracia doba: Ut. – Pi 10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne - zatvorené)
O podrobnejšie informácie môžete požiadať osobne na Komunálnom odbore MsÚ v Komárne, alebo na telefónnom čísle: 035/28 51 362