MESTO

TURIZMUS


TRIEDIME ODPAD!

TRIEDIME ODPAD!

 

Mesto Komárno oznamuje cteným občanom, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, odpad zo záhrad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:
od 02. novembra - do 06. novembra 2020 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)
od 16. novembra - do 20. novembra 2020 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)
od 30. novembra - do 04. decembra 2020 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)
od 28. decembra - do 01. januára 2021 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)
od 25. januára 2021 - do 29. januára 2021 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)
od 22. február 2021 - do 26. február 2021 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia:
- každá domácnosť má nárok na max. 4 + 1 vrecia mesačne (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec)
- v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 9/2016 o odpadoch sa odpad zo záhrad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad.
- triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (otváracia doba: Ut. – Pi 09:00-17:00, So 8:00-12:00, Po, Ne - zatvorené)
O podrobnejšie informácie môžete požiadať osobne na Odbore rozvoja a životného prostredia MsÚ v Komárne, alebo na telefónnom čísle: 035/28 51 362