MESTO

TURIZMUS


TRIEDIME ODPAD!

TRIEDIME ODPAD!

 

Mesto Komárno oznamuje cteným občanom, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, odpad zo záhrad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:
od 06. septembra - do 10. septembra 2021 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia
od 20. septembra - do 24. septembra 2021 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece
od 04. októbra - do 08. októbra 2021 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia
od 18. októbra - do 22. októbra 2021 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece
od 01. novembra - do 05. novembra 2021 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia
od 15. novembra - do 19. novembra 2021 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece
od 29. novembra - do 03. decembra 2021 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia
od 27. decembra - do 31. decembra 2021 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia:
- každá domácnosť má nárok na max. 4 + 1 vrecia mesačne (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec),
- v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 9/2016 o odpadoch sa odpad zo záhrad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad,
- triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste.
O podrobnejšie informácie môžete požiadať osobne na Odbore rozvoja a životného prostredia MsÚ v Komárne, alebo na telefónnom čísle: 035/28 51 362.