MESTO

TURIZMUS


TRIEDIME ODPAD!

TRIEDIME ODPAD!

 

Mesto Komárno oznamuje cteným občanom, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, odpad zo záhrad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:
od 24. februára - do 28. februára 2020 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)
od 09. marca - do 13. marca 2020 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)
od 23. marca - do 27. marca 2020 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)
od 06. apríla - do 10. apríla 2020 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)
od 20. apríla - do 24. apríla 2020 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)
od 04. mája - do 08. mája 2020 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)
od 18. mája - do 22. mája 2020 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia:
- každá domácnosť má nárok na max. 4 + 1 vrecia mesačne (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec)
- v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 9/2016 o odpadoch sa odpad zo záhrad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad.
- triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (otváracia doba: Ut. – Pi 10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne - zatvorené)
O podrobnejšie informácie môžete požiadať osobne na Komunálnom odbore MsÚ v Komárne, alebo na telefónnom čísle: 035/28 51 362