MESTO

TURIZMUS


TRIEDIME ODPAD!

TRIEDIME ODPAD!

 

Mesto Komárno oznamuje cteným občanom, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, odpad zo záhrad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:
od 27. decembra - do 31. decembra 2021 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia
od 24. januára - do 28. januára 2022 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia
od 21. februára - do 25. februára 2022 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia
od 07. marca - do 11. marca 2022 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece
od 21. marca - do 25. marca 2022 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia
od 04. apríla - do 08. apríla 2022 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece
od 18. apríla - do 22. apríla 2022 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia
od 02. mája - do 06. mája 2022 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece
od 16. mája - do 20. mája 2022 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia
od 30. mája - do 03. júna 2022 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia:
- každá domácnosť má nárok na max. 4 + 1 vrecia mesačne (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec),
- v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 9/2016 o odpadoch sa odpad zo záhrad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad,
- triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste.
O podrobnejšie informácie môžete požiadať osobne na Odbore rozvoja a životného prostredia MsÚ v Komárne, alebo na telefónnom čísle: 035/28 51 362.