Číslo hlasovania: 10 - spresnenie bod A
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Odpredaju budovy „Reštaurácia PEKLO“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) zrušuje

uznesenie č. 325/2000, zo dňa 29. júna 2000 - (odpredaj budovy „Peklo“ pre p. Boncseka)

B) schvaľuje

odpredaj budovy „Reštaurácia PEKLO“ pre WU TONG Slovakia s.r.o., sídlom Komárno, Rozmarínova 24 za cenu 3.600.000,- Sk s termínom na zaslanie návrhu kúpnej zmluvy do 20 dní od prijatia uznesenia MsZ s viazanosťou návrhu zmluvy 10 dní od obdržania návrhu kúpnej zmluvy. V zmluve uviesť zaplatenie kúpnej ceny v plnej výške pri jej podpísaní.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ KomárnoPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
PhDr. Éva Dohnanec  Mihály Mácza Ing. László Győrfy Ing. Péter Bábi
MUDr. Tamás Hollósy  Mária Vörösová Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai
 Anton Andrássy MUDr. Tibor Baštrnák JUDr. Vojtech Novák PhDr. János Kovács
 Mária Hutter MUDr. Anton Marek Ing. Štefan Zámbó PaedDr. Štefan Bende
Ing. Peter Békési RNDr. Géza Nagy  Peter Hamran MUDr. Peter Tóth
MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Štefan Langschadl Ing. Vojtech Szabó Mgr. Štefan Zábojník
 Mária Hajabácsová Mgr. Lajos Szép  Attila Farkas

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 10 - spresnenie bod B
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Odpredaju budovy „Reštaurácia PEKLO“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) zrušuje

uznesenie č. 325/2000, zo dňa 29. júna 2000 - (odpredaj budovy „Peklo“ pre p. Boncseka)

B) schvaľuje

odpredaj budovy „Reštaurácia PEKLO“ pre WU TONG Slovakia s.r.o., sídlom Komárno, Rozmarínova 24 za cenu 3.600.000,- Sk s termínom na zaslanie návrhu kúpnej zmluvy do 20 dní od prijatia uznesenia MsZ s viazanosťou návrhu zmluvy 10 dní od obdržania návrhu kúpnej zmluvy. V zmluve uviesť zaplatenie kúpnej ceny v plnej výške pri jej podpísaní.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ KomárnoPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
 Mária Hutter MUDr. Peter Tóth PhDr. Éva Dohnanec  Peter Hamran
Ing. László Győrfy Mgr. Štefan Zábojník MVDr. Alexander Galgóczy  Mária Hajabácsová
Ing. Štefan Zámbó  Mária Vörösová JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
PhDr. János Kovács MUDr. Tamás Hollósy  Mihály Mácza Ing. Peter Békési
Ing. Péter Bábi  Attila Farkas  Anton Andrássy Mgr. Imre Andruskó
JUDr. Vojtech Novák Ing. Vojtech Szabó MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Štefan Langschadl
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: