Číslo hlasovania: 100
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe komisie športy a mimoškolskú výchovu mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na financovanie športových aktivít podľa VZN č. 16/1996 pre:

Volejbalový Club - ženy, Komárno

vo výške 300 000,- Sk na rok 2001
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
PhDr. János Kovács  Peter Hamran Mgr. Lajos Szép Ing. Péter Bábi
 Mihály Kiss Ing. László Stubendek MUDr. Ludovít Horváth Ing. Štefan Langschadl
MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Zoltán Sebők  Anton Andrássy MUDr. Tibor Baštrnák
PaedDr. Štefan Bende

   Proti:
RNDr. Géza Nagy

   Zdržali sa:
Ing. Vojtech Szabó JUDr. Éva Hortai Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Peter Tóth  Mihály Mácza  Mária Hutter  Miklós Fehér
 Mária Hajabácsová

   Nehlasovali: