Číslo hlasovania: 1000
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na odpredaj pozemkov s vecným bremenom


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV č. 934 ako p.č. 1712/22 o výmere 686 m2, záhrada a p.č. 1712/131 o výmere 393 m2, vinica, v k.ú. Nová Stráž, za cenu podľa BDÚ, t.j. 418,- Sk/m2 s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkami sa nachádzajú inžinierske siete pre M. G. a manželku A. G. za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: