Číslo hlasovania: 1001
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na odpredaj pozemkov s vecným bremenom


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV č. 6434 ako p.č. 7343/2 o výmere 46 m2, zastavaná plocha a p.č. 7345/2 o výmere 19 m2, záhrada, v k.ú. Komárno, za cenu podľa BDÚ, t.j. 1.214,- Sk/m2 s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkami sa nachádzajú inžinierske siete, pre J. B. v podiele 1/2 k celku a pre E. M. v podiele 1/2 k celku, za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: