Číslo hlasovania: 1002
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť


neschvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 22 m2 z p.č. 1231/1, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre A. M. za účelom výstavby garáže, nakoľko táto lokalita je už zahustená garážami a ďalšia výstavba nie je žiadúca.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: