Číslo hlasovania: 1003
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť


neschvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 22 m2 z p.č. 1231/1, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre K. R. za účelom výstavby garáže, nakoľko táto lokalita je už zahustená garážami a ďalšia výstavba nie je žiadúca.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: