Číslo hlasovania: 1004
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na uzatvoreniu zmluvy o nájme pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok, vedeného na LV č. 6434 ako p.č. 40/1 o výmere 440 m2, záhrada v k.ú. Komárno s I. S. a  A. B. a manželkou A. Ba. na dobu neurčitú so 6 mesačnou výpovednou lehotou, za cenu 5% z BDÚ, t.j. 89,- Sk/m2/rok za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: