Číslo hlasovania: 1005
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna čas


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

vydanie požnohospodárskych pozemkov, v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno vedených na LV č. 6434, ako parcely registra „ E “:

p.č. 3118 o výmere 4586 m2, orná pôda p.č. 3418 o výmere 2327 m2, orná pôda, p.č. 3891 o výmere 823 m2, orná pôda, p.č. 3892 o výmere 5909 m2, orná pôda, p.č. 3905 o výmere 5499 m2, orná pôda, p.č. 3996 o výmere 4568 m2, orná pôda, p.č. 4006 o výmere 4151 m2, orná pôda,

pre Rímsko-katolickú cirkev, Farnos Komárno, so sídlom Palatínova 11, 945 01 Komárno, IČO : 34 012 222.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Mária Hajabács

   Nehlasovali: