Číslo hlasovania: 1006
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

zámenu pozemku, vedeného na LV č. 699, ako p.č. 1710/410 o výmere 440 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Nová Stráž vo vlastníctve M. Š. za časť pozemku o výmere 440 m2 z p.č. 1710/2, orná pôda, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž vo vlastníctve Mesta Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť vypratanie časti pozemku o výmere cca 974 m2 z p.č. 1710/2, orná pôda, vedenej na LV č. 934, v k.ú. Nová Stráž, ktorú toho času žiadateľka užíva bez právneho titulu a ktorý má oplotený.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: