Číslo hlasovania: 1007
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 400 m2, vedenej na LV č. 6434 ako p.č. 3867/1, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, pre ALTAGRIC, s.r.o., so sídlom Gombaiho 3, 945 01 Komárno, IČO : 36 561 801, za účelom vybudovania parkoviska, nakoľko sa jedná o miestnu komunikáciu.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: