Číslo hlasovania: 1008
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna čas


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 6434, ako p.č. 1663 o výmere 693 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, pre Ota Bohila - NEOSPED, so sídlom Ul. františkánov 16, 945 01 Komárno, IČO : 11 710 217.

 



Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: