Číslo hlasovania: 1009
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna čas


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 6434, ako p.č. 2637 o výmere 149 m2, ostatná plocha, v k.ú. Komárno, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov, so sídlom Gazdovská ulica 12 – 18, 945 01 Komárno.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: