Číslo hlasovania: 101
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe komisie športy a mimoškolskú výchovu mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí

s poskytnutím finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na financovanie športových aktivít podľa VZN č. 16/1996 pre:

Basketbalový klub Komárno
, vo výške 199 500,- Sk
ako preddavok zo schváleného celoročného príspevku za mesiace júl a august.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválenú finančnú dotáciu v zmysle bodu A) tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Štefan Langschadl Ing. László Stubendek
 Mihály Mácza Mgr. Lajos Szép MUDr. Tibor Baštrnák  Miklós Fehér
MUDr. Ludovít Horváth  Anton Andrássy Ing. Vojtech Szabó PhDr. János Kovács
 Peter Hamran Ing. Péter Bábi PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Zoltán Sebők

   Proti:
RNDr. Géza Nagy

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy  Mária Hutter MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 101 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe komisie športy a mimoškolskú výchovu mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí

s poskytnutím finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na financovanie športových aktivít podľa VZN č. 16/1996 pre:

Basketbalový klub Komárno
, vo výške 199 500,- Sk
ako preddavok zo schváleného celoročného príspevku za mesiace júl a august.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválenú finančnú dotáciu v zmysle bodu A) tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Štefan Zámbó PhDr. János Kovács MUDr. Peter Tóth MUDr. Ludovít Horváth
 Mihály Mácza PaedDr. Štefan Bende  Attila Farkas Mgr. Lajos Szép
 Mária Hajabácsová Ing. Péter Bábi MUDr. Zoltán Sebők RNDr. Géza Nagy
 Anton Andrássy Ing. Štefan Langschadl MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Tamás Hollósy
 Mihály Kiss

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Vojtech Szabó

   Nehlasovali: