Číslo hlasovania: 1010
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na odpredaj pozemku v zmysle VZN č. 4/1998 v znení neskorších predpisov


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 6434 ako p.č. 8384/19 o výmere 151 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, pre A. D. a manželku M. D. v zmysle § 2 VZN č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno, s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania a o zmene VZN č. 8/1992 o pravidlách verejnej súťaže pri prevodoch nehnuteľností (pozemkov, stavieB) vo vlastníctve mesta Komárno, v znení neskorších predpisov za cenu 150,- Sk/m2 v k.ú. Komárno, za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: