Číslo hlasovania: 1011
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere 62 m2, vedeného na LV č. 6434 ako p.č. 6441/1, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, za účelom vybudovania chodníka a príjazdovej rampy do garáže na zabezpečenie vstupu z ulice Okružnej pre Z. Sz. a manželku I. Sz. na dobu 3 rokov s tým, že po uplynutí doby výpožičky investícia bude bezplatne odovzdaná do vlastníctva Mesta Komárno za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke.

Termín : 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési  Frigyes Gogola

   Nehlasovali: