Číslo hlasovania: 1012
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere cca 20 m2, vedeného na LV č. 6434 ako p.č. 8200, zastavaná plocha v k.ú. Komárno, za účelom vybudovania chodníka pre Ľ. H. na dobu 3 rokov pri splnení podmienok, že pás verejnej zelene musí byť ponechaný s tým, že po uplynutí doby výpožičky investícia bude bezplatne odovzdaná do vlastníctva Mesta Komárno, za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke.

Termín : 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: