Číslo hlasovania: 1013
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k zámeru na rekonštrukciu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zámer rekonštrukcie Univerzity J. Selyeho, so sídlom Ulica roľníckej školy 1519, Komárno, na rekonštrukciu bývalej veľkokapacitnej jedálne so súpisným číslom 3698 na parcele číslo 1818/28, telocvične so súpisným číslom 3695 na parcele číslo 1818/27 a administratívnej budovy so súpisným číslom 3759 na parcele číslo 1818/33 v areáli komárňanskej pevnosti, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesto Komárno pre účely Univerzity J. Selyeho, so sídlom Ulica roľníckej školy 1519, Komárno, IČO : 37 961 632.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: