Číslo hlasovania: 1014
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na uzatvoreniu zmluvy o nájme nebytových priestorov


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s podlahovou plochou 72,12 m2, (Zichyho palác) na Námestí generála Klapku v Komárne, budova so súpisným číslom 1044 na parcele 29/1, vedených na LV č. 6434, v k.ú. Komárno s A. B. na dobu určitú, t.j. od 01.01.2005 do 31.12.2010 za nájomné 1.900,- Sk/m2/rok + navýšenie o ročnú infláciu.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: