Číslo hlasovania: 1015
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k žiadosti Nadácie pre univerzitu Jána Selyeho


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

prenájom veľkej sály Dôstojníckeho pavilónu v Komárne pre školský rok 2004/2005 podľa všeobecných podmienok pre Nadáciu pre univerzitu Jána Selyeho, so sídlom Dôstojnícky pavilón, 945 01 Komárno, IČO : 36 113 140, na uskutočnenie prednášok organizovaných Nadáciou pre univerzitu Jána Selyeho,

B) ukladá riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Komárno

postupovať v súlade s uznesením.

Termín: podľa požiadaviek Nadácie pre univerzitu Jána Selyeho, so sídlom Dôstojnícky pavilón 945 01 Komárno
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Farkas  Csaba Fehér

   Nehlasovali: