Číslo hlasovania: 1016
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k žiadosti KOMVaK a.s. Komárno o odsúhlasenie investície


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

investície na rekonštrukciu kaskádového automatu nadobecného vodovodu vo výške pomernej časti vlastníckeho podielu Mesta Komárno, t.j. 75.000,- Sk z celkovej hodnoty investície 300.000,- Sk, s financovaním z rezervného fondu Mesta Komárno, pre KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., so sídlom E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, IČO : 36 537 870.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: