Číslo hlasovania: 1017
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na uzatvoreniu zmluvy o výpožičke nebytových priestorov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov v objekte Dôstojníckeho pavilónu v Komárne, so súpisným číslom 142, na parcele 1846/2, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s celkovou podlahovou plochou 325,7 m2, t.j. 15 miestností s COM – MÉDIOU, spol. s r.o., so sídlom Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno, IČO : 36 522 309 na dobu určitú, t.j. od 01.01.2005 do 31.12.2005 pre účely mestskej káblovej televízie a týždenníka Komárňanské listy za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Lajos Csonka

   Nehlasovali: