Číslo hlasovania: 1019
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemkov pod obytnými domami v k.ú. Komárno pre vlastníkov bytov obytných domov, za cenu 3,- Sk/m2, určenú v súlade § 18a ods. 2 a 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 15 a 17 ods. 1 písm. d) vyhlášky číslo 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o pozemky pod obytnými domami nasledovne :

  1. pozemok, vedený na LV č. 6434, ako p.č. 855 o výmere 255 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno , pod obytným domom so súpisným číslom 90 na adrese Komárno Letná ulica 24, a spoluvlastnícky podiel Mesta Komárno v podiele 64534/103009 k celku z priľahlého pozemku vedeného na LV10520 ako p.č. 856/1 o výmere 776 m2, ostatná plocha v k.ú. Komárno,
  2. pozemok, vedený na LV č. 6434, ako p.č. 752 o výmere 501 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno pod obytným domom so súpisným číslom 2702 na adrese Komárno, Majstrovská ulica 1, 3,
  3. pozemok, vedený na LV č. 6434, ako p.č. 10573 o výmere 1605 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno pod obytným domom so súpisným číslom 35 na adrese Komárno časť Ďulov Dvor, Stredná ulica 35,
  4. pozemok, vedený na LV č. 6434, ako p.č. 10600 o výmere 1624 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno pod obytným domom so súpisným číslom 44 na adrese Komárno časť Ďulov Dvor, Stredná ulica 44,
  5. pozemok, vedený na LV č. 6434, ako p.č. 2492 o výmere 428 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno pod obytným domom so súpisným číslom 2857 na adrese Komárno, Ulica biskupa Királya 35, 37,
  6. pozemok, vedený na LV č. 6434, ako p.č. 2497 o výmere 423 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno pod obytným domom so súpisným číslom 2844 na adrese Komárno, Ulica biskupa Királya 27,29,
  7. pozemok, vedený na LV č. 6434, ako p.č. 2654 o výmere 508 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno pod obytným domom so súpisným číslom 2819 na adrese Komárno, Špitálska ulica 6, 8,
  8. pozemok, vedený na LV č. 6434, ako p.č. 710 o výmere 664 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno pod obytným domom so súpisným číslom 231 na adrese Komárno, Rákócziho ulica 25, 27, 29,
  9. pozemok, vedený na LV č. 6434, ako p.č. 7306 o výmere 608 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno pod obytným domom so súpisným číslom 660 na adrese Komárno, Košická ulica 2, 4, 6,

za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: