Číslo hlasovania: 102
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe komisie športy a mimoškolskú výchovu mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí

s prenájmom športových zariadení v majetku mesta pre výuku študentov univerzity „Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem"

B) ukladá riaditeľovi MPCR

uzatvoriť zmluvu o prenájme športových zariadení pre výuku študentov univerzity „Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem"

Termín: priebežne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MVDr. Alexander Galgóczy Mgr. Lajos Szép MUDr. Ludovít Horváth Ing. Štefan Langschadl
 Anton Andrássy Ing. Štefan Zámbó  Mihály Mácza  Mária Hutter
RNDr. Géza Nagy PaedDr. Štefan Bende Ing. Vojtech Szabó  Mihály Kiss
 Miklós Fehér PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Peter Tóth Ing. Péter Bábi
PhDr. János Kovács Ing. László Stubendek  Mária Hajabácsová MUDr. Zoltán Sebők

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Farkas

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 102 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe komisie športy a mimoškolskú výchovu mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí

s prenájmom športových zariadení v majetku mesta pre výuku študentov univerzity „Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem"

B) ukladá riaditeľovi MPCR

uzatvoriť zmluvu o prenájme športových zariadení pre výuku študentov univerzity „Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem"

Termín: priebežne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: