Číslo hlasovania: 1020
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 500 m2 z p.č. 2454/1, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom na právo uloženia plynovej prípojky pre Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov, Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno, za cenu podľa BDÚ, t.j. 1.131,- Sk/m2 pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, so sídlom Námestie M.R. Štefánika 9, 945 01 Komárno, IČO: 37 961 195, upresnenej podľa geometrického plánu za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.
  4. Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: