Číslo hlasovania: 1021
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k návrhu na mimoriadnu odmenu riaditežom ZŠ a ZUŠ s právnou subjektivitou, v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

mimoriadnu odmenu riaditežom ZŠ a ZUŠ s právnou subjektivitou v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta za rok 2004 vo výške 1 mesačného funkčného platu z rozpočtu školy v zmysle § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola

   Nehlasovali: