Číslo hlasovania: 1022
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k návrhu na zriadenie poradnej komisie k rozdeleniu finančných príspevkov z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno na športové podujatia na rok 2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

poradnú komisiu k rozdeleniu finančných príspevkov z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno na športové podujatia na rok 2005 v zložení z predstaviteľov:

Komárňanský futbalový club Majorka, Mestský basketbalový klub Rieker, Volejbalový klub – ženy, Volejbalový club – mládež, Volejbalový klub Spartak, Volejbalový klub SPOŠ, Klub vodného póla, Športový klub boxu Spartak, Box club ZRMS Bašta, Box club Dunaj Róm, Zápasnícky klub Spartacus, Plavecký klub KomKo, Plavecký klub Delta, Komárňanský šachový klub, Slovenský strelecký zväz Royal 1, Komárňanský biliardový klub, Klub vodného motorizmu Lodiar, Klub vodných motoristov Kormorán, PK T&O – stolnotenisový klub, TJ SPŠ, Slovenská federácia Kempo, Karate klub ABC car.

 

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

pozvať predstaviteľov športových klubov na zasadnutie Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže v zmysle bodu A) tohto uznesenia.

Termín: december 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: