Číslo hlasovania: 1023
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe k návrhu o nadviazanie partnerských kontaktov s mestom Blansko


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

nadviazanie partnerských vzťahov s Mestom Blansko v oblasti cestovného ruchu,

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

prerokovať s vedením Mesta Blansko podmienky spolupráce a pripraviť zmluvu o spolupráci medzi mestami Blansko a Komárno.

Termín: do 15. februára 2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: