Číslo hlasovania: 1024
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe k návrhu o nadviazanie partnerských kontaktov s mestom Terezín


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

nadviazanie partnerských vzťahov s Mestom Terezín v oblasti revitalizácie pevnostného systému,

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

prerokovať s vedením Mesta Terezín podmienky spolupráce a pripraviť zmluvu o spolupráci medzi mestami Terezín a Komárno.

Termín: do 15. februára 2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: