Číslo hlasovania: 1026
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe komisie životného prostredia a verejného poriadku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu komisie rozvoja mesta pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 13.07.2004, 17.08.2004, 10.09.2004, 19.09.2004, 05.10.2004, 12.10.2004, 19.10.2004, 02.11.2004, 10.11.2004.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: