Číslo hlasovania: 1027
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Súbornému stanovisku s pokynmi na dopracovanie územného plánu mesta Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

Súborné stanovisko s pokynmi na dopracovanie územného plánu mesta Komárno

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. písomne doručiť schválené Súborné stanovisko s pokynmi a vyhodnotenie pripomienok ku konceptu riešenia územného plánu spracovateľovi MARKROP spol. s r.o. Bratislava,
  2. zaobstarať spracovanie návrhu územného plánu mesta Komárno podľa schváleného súborného stanoviska s pokynmi a vyhodnotenia pripomienok ku konceptu územného plánu mesta.

Termín: v súlade so zmluvou o dielo
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: