Číslo hlasovania: 1028
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové k návrhu na prenájom mestského bytu


Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

  1. prideli 1 izbový mestský byt na Ul. rožníckej školy 51/61 v Komárne pre J. L. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 a 4 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,
  2. prideli 2 izbový mestský byt na Ul. rožníckej školy 51/58 v Komárne pre A. Sz. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 a 4 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov na dobu určitú 1 rok,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A) uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: