Číslo hlasovania: 1029
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade § 6 ods. 7 písm. a) VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľmi:

 1. D. J. a manželka H. D.

 2. - bytu Vodná ul. 2/15, Komárno,
 3. M. R.

 4. - bytu Hviezdna ul. 13/14, Komárno,
 5. B. R.

 6. - bytu Hradná ul. 11/1, 945 01 Komárno,
 7. K. J.

 8. - bytu Meštianska ul. 5/13, Komárno
 9. U. P.

 10. - bytu Košická ul. 30/71, Komárno,

ktorí v súlade s § 6 ods. 7 písm. a) VZN podali žiadosť o zaplatenie nedoplatku na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu v splátkach po uplynutí výpovednej lehoty a žiadosť o odkúpenie nájomného bytu za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zaslať žiadateľom oznámenie o prijatí uznesenia s výzvou na uzatvorenie Dohody a splnení dlhu v splátkach,
 2. Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. zaslať žiadateľom návrh zmluvy o nájme bytu,
 4. Termín: 30 dní od podpísania Dohody o splnení dlhu v splátkach
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 5. následne pripraviť a zaslať žiadateľom návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 7 písm. a) VZN.
 6. Termín: 30 dní po splnení splátkového kalendára a zaplatení celého nedoplatku
  Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: