Číslo hlasovania: 103
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Návrhu na odpredaj rodinného domu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. odpredaj rodinného domu s príslušenstvom (oplotenie studňa, vonkajšie úpravy, trvalé porasty) na základe schválených podmienok prevodu bytov v rodinných domoch v majetku mesta uzn. č. MsZ č. 384/A/1997 zo dňa 11.09.1997 v znení uznesenia MsZ č. 286/A/2000 zo dňa 14.6.2000 a v zmysle schváleného zoznamu uzn. MsZ č. 295/A/1997 zo dňa 21.02.1997 na Malodunajskom nábreží o.č.27, súp.č. 2481, na parc. č. 3539 v k.ú. Komárno

pre J. F.
za kúpnu cenu stanovenú
znaleckým posudkom: 81 654,20 Sk

2. odpredaj pozemku výnimkou zo schválených podmienok prevodu bytov v rodinných domoch v majetku mesta uzn. č. MsZ č. 384/A/1997 zo dňa 11..09.1997 v znení uzn. MsZ č.286/A/2000 zo dňa 14.6.2000 za cenu podľa BDÚ

pre J. F.
parc. č. 3538 o výmere 919 m2 za cenu 649 273,50 Sk
parc. č. 3539 o výmere 339 m2 za cenu 239 503,50 Sk
Spolu cena: 970 431,20 Sk
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Ing. Gábor Cséplő Ing. Štefan Zámbó Mgr. Imre Andruskó MVDr. Alexander Galgóczy
Ing. Štefan Langschadl Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy  Mária Hajabácsová
Ing. László Stubendek PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Péter Bábi
MUDr. Zoltán Sebők  Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy  Peter Hamran
Ing. Vojtech Szabó PaedDr. Štefan Bende  Mihály Mácza MUDr. Ludovít Horváth
 Mihály Kiss RNDr. Géza Nagy  Anton Andrássy  Miklós Fehér

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali: