Číslo hlasovania: 1030
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

prideli 2 izbový mestský byt na Ulici generála Klapku 14/28 v Komárne pre Sz. R. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená, v zmysle § 6 ods. 4 VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 3 roky,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A) uznesenia .

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: