Číslo hlasovania: 1032
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 476/2004


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 476/2004 zo dňa 3. júna 2004 nasledovne v bode A) a B) uznesenia nasledovne:

„A) schvaľuje

predaj mestských bytov, v súlade s § 5 VZN mesta Komárno č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch, s podmienkou zabezpečenia náhradného bytu s trvalým pobytom pre terajšieho nájomcu:

 1. bytu na Železničnej ul. 5/23, na III. poschodí, so súpisným číslom 678, na parcele č. 190, spoluvlastnícky podiel 5045/130472 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5045/130472 na pozemku parcelné číslo 190, o výmere 429,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7990 v k.ú. Komárno, pre R. D. za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
 2. bytu na Bubnovej ul. 4/19, na II. poschodí, so súpisným číslom 2784, na parcele č. 2871, spoluvlastnícky podiel 6614/191040 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 6614/191040 na pozemku parcelné číslo 2871 o výmere 723,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7670 v k.ú. Komárno, pre R. D. za kúpnu cenu: 200.000,- Sk,
 3. bytu na Sústružníckej ul. 12/44, na II. poschodí, so súpisným číslom 1365, na parcele č. 5895, spoluvlastnícky podiel 5942/261448 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5942/261448 na pozemku parcelné číslo 5895 o výmere 953,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8538 v k.ú. Komárno, pre R. D. za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
 4. bytu na Gazdovskej ul. 19/22, na VII. poschodí, so súpisným číslom 2697, na parcele č. 2706, spoluvlastnícky podiel 3496/399783 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 3496/399783 na pozemku parcelné číslo 2706 o výmere 725,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7815 v k.ú. Komárno, pre F. Sz. za kúpnu cenu: 120.000,- Sk,
 5. bytu na Meštianskej ul. 16/14, na prízemí, so súpisným číslom 2633, na parcele č. 2364, spoluvlastnícky podiel 4920/152551 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 4920/152551 na pozemku parcelné číslo 2364 o výmere 373,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7825 v k.ú. Komárno, pre F. Sz. za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
 6. bytu na Železničnej ul. 11/7, na II. poschodí, so súpisným číslom 679, na parcele č. 191, spoluvlastnícky podiel 5147/130472 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5147/130472 na pozemku parcelné číslo 191 o výmere 438,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8113 v k.ú. Komárno, pre F. Sz., za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
 7. bytu na Ul. budovateľskej 19/11, na prízemí, so súpisným číslom 1408, na parcele č. 5788/2, spoluvlastnícky podiel 5929/289867 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5929/289867 na pozemku parcelné číslo 5788/2 o výmere 1 282,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8589 v k.ú. Komárno, pre K. K. za kúpnu cenu:160.000,- Sk,
 8. bytu na Ul. budovateľskej 30/26, na II. poschodí, so súpisným číslom 1414, na parcele č. 5195, spoluvlastnícky podiel 6269/166500 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 6269/166500 na pozemku parcelné číslo 5195 o výmere 713,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8845 v k.ú. Komárno, pre K. K. za kúpnu cenu:160.000,- Sk,
 9. bytu na Ul. budovateľskej 18/38, na prízemí, so súpisným číslom 1413, na parcele č. 5164, spoluvlastnícky podiel 6015/354508 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 6015/354508 na pozemku parcelné číslo 5164 o výmere 1 356,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 9045 v k.ú. Komárno, pre K. K. za kúpnu cenu:160.000,- Sk,
 10. bytu na Sústružníckej ul. 10/35, na II. poschodí, so súpisným číslom 1365, na parcele č. 5895, spoluvlastnícky podiel 5942/261448 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5942/261448 na pozemku parcelné číslo 5895 o výmere 953,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8538 v k.ú. Komárno, pre K. K. za kúpnu cenu:160.000,- Sk,
 11. bytu na Ul. budovateľskej 28/13, na prízemí, so súpisným číslom 1414, na parcele č. 5195, spoluvlastnícky podiel 6152/166500 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 6152/166500 na pozemku parcelné číslo 5195 o výmere 713,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8845 v k.ú. Komárno, pre J. G. za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
 12. bytu na Sústružníckej ul. 5/2, na prízemí, so súpisným číslom 1370, na parcele č. 5884, spoluvlastnícky podiel 7263/163039 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 7263/163039 na pozemku parcelné číslo 5884 o výmere 510,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8523 v k.ú. Komárno, pre J. G. za kúpnu cenu 200.000,- Sk,
 13. bytu na Rákócziho ul. 36/44, na V. poschodí, so súpisným číslom 239, na parcele č. 1333, spoluvlastnícky podiel 7003/310330 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 7003/310330 na pozemku parcelné číslo 1333 o výmere 534,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7007 v k.ú. Komárno, pre J. G. za kúpnu cenu: 200.000,- Sk,
 14. bytu na Ul. budovateľskej 53/25, na prízemí, so súpisným číslom 1411, na parcele č. 5773, spoluvlastnícky podiel 5792/365253 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5792/365253 na pozemku parcelné číslo 5773 o výmere 1 659,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8519 v k.ú. Komárno, pre E. P. za kúpnu cenu:160.000,- Sk,

za nasledovných podmienok:

B) schvaľuje

predaj mestských bytov v súlade s § 5 VZN mesta Komárno č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch s podmienkou zabezpečenia náhradného ubytovania s trvalým pobytom pre terajšieho nájomcu:

 1. bytu na Družstevnej ul. 25/5, na I. poschodí, so súpisným číslom 2584, na parcele 5228, spoluvlastnícky podiel 2775/444825 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 2775/444825 na pozemku parcelné číslo 5228 o výmere 657,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7441 v k.ú. Komárno, pre F. Sz. za kúpnu cenu: 120.000,- Sk,
 2. bytu na Košickej ul. 30/70, na VII. poschodí, so súpisným číslom 664, na parcele č. 7317, spoluvlastnícky podiel 5248/322716 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5248/322716 na pozemku parcelné číslo 7317 o výmere 598,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7060 v k.ú. Komárno, pre R. N. za kúpnu cenu 160.000,- Sk,
 3. bytu na Zváračskej ul. 8/22, na III. poschodí, so súpisným číslom 1399, na parcele č. 5792, spoluvlastnícky podiel 5938/261272 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5938/261272 na pozemku parcelné číslo 5792 o výmere 1 109,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8335 v k.ú. Komárno, pre R. D. za kúpnu cenu 160.000,- Sk,
 4. bytu na Ul. budovateľskej 5/8, na III. poschodí, so súpisným číslom 1406, na parcele č. 5834/2, spoluvlastnícky podiel 5662/101032 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5662/101032 na pozemku parcelné číslo 5834/2 o výmere 383,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 9257 v k.ú. Komárno, pre P. Sz., za kúpnu cenu:160.000,- Sk,

za nasledovných podmienok:Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: