Číslo hlasovania: 1033
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne číslo 546/2004


Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 546/2004 zo dňa 15. júla 2004 v bode A) uznesenia nasledovne:

„A) schvažuje

predaj mestských bytov, v súlade s § 5 VZN mesta Komárno č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch, s podmienkou zabezpečenia náhradného bytu s trvalým pobytom pre terajšieho nájomcu:

  1. bytu na Ul. budovatežskej 23/31, na II. poschodí, so súpisným číslom 1408, na parcele č. 5788/2, spoluvlastnícky podiel 5949/289867 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5949/289867 na pozemku parcelné číslo 5788/2 o výmere 1 282,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8589 v k.ú. Komárno, pre F. A. za kúpnu cenu:160.000,- Sk,
  2. bytu na Ul. budovatežskej 23/33, na III. poschodí, so súpisným číslom 1408, na parcele č. 5788/2, spoluvlastnícky podiel 5929/289867 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5929/289867 na pozemku parcelné číslo 5788/2 o výmere 1 282,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8589 v k.ú. Komárno, pre F. A. za kúpnu cenu:160.000,- Sk,

za nasledovných podmienok:Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: