Číslo hlasovania: 1034
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Informatívnej správe o realizácii opatrení pre riešenie neplatičstva v mestských bytoch


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu o realizácii opatrení pre riešenie neplatičstva v mestských bytoch,

B) schvaľuje

odpredaj mestských bytov, uvoľnených po poskytnutí náhradných bytov v bytovom dome na Ul. roľníckej školy 49 a 51 v Komárne podľa Zásad, ktoré tvoria prílohu uznesenia,

C) schvaľuje

„Zásady, ktorými sa stanovuje postup pri nakladaní s bytmi, uvoľnenými po poskytnutí náhradných bytov v bytovom dome na Ul. roľníckej školy 49 a 51 v Komárne“,

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

vyhlásiť verejnú súťaž v zmysle § 3 ods.2 a 3 Zásad, ktorými sa stanovuje postup pri nakladaní s bytmi, uvoľnenými po poskytnutí náhradných bytov v bytovom dome na Ul. roľníckej školy 49 a 51 v Komárne, v súlade s VZN mesta Komárno č. 5/1999 o pravidlách verejnej súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Komárna v znení neskorších predpisov, s maximálnym počtom 5 až 10 bytov v jeden deň súťaže.

Termín: postupne
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: