Číslo hlasovania: 1035
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k návrhu na odpredaj pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 42 m2, vedeného na LV č. 1897 ako p.č. 670/5, zastavaná plocha, v k.ú. Radvaň nad Dunajom, za 1.000,- Sk/m2 pre V. S. upresnenej podľa geometrického plánu, za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy o doručenie geometrického plánu v zmysle uznesenia,

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy,

Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth

   Nehlasovali: