Číslo hlasovania: 1036
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Informatívnej správe o investíciách v meste Komárno v záujme vytvorenia pracovných miest


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemku vedeného na LV č. 6434 ako p.č. 3597 o výmere 27 853 m2, lesná pôda, v k.ú. Komárno, s vecným bremenom práva vstupu na pozemok v prospech správcov inžinierskych sietí, pre účely výstavby výrobného komplexu spojeného s vytvorením nových pracovných miest, za cenu 150,- Sk/m2, spolu 4.177.950,- Sk, pre Komárňanské tlačiarne, spol. s r.o., so sídlom Dunajské nábrežie 15, 945 84 Komárno, IČO: 31 410 651, za nasledovných podmienok:

  1. zmenu druhu pozemku z lesnej pôdy zabezpečí kupujúci,
  2. kupujúci dokončí výstavbu a začne prevádzku do 31.12.2006 s počtom najmenej 45 pracovných miest, postupne do konca roku 2007 s počtom ďalších 40 pracovných miest, do konca roku 2008 ďalších 80 pracovných miest a 250 pracovných miest na dohodu, v súlade so zámerom podľa žiadosti o odkúpenie pozemku č. 829/OSM/2004, zo dňa 11.11.2004, vrátane dodatku k žiadosti zo dňa 24.11.2004,
  3. v prípade nesplnenia podmienok podľa bodu A)1 a A)2 uznesenia predávajúcemu vznikne právo:
    1. od zmluvy odstúpiť alebo
    2. požadovať doplatok kúpnej ceny vo výške 650,- Sk/m2, spolu 18.104.450,- Sk,
  4. kupujúci kupovanú nehnuteľnosť nemôže previesť na tretiu osobu do doby splnenia zámerov v zmysle bodu A)2 uznesenia,
  5. viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu A) uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: