Číslo hlasovania: 1037
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Návrhu na finančné ocenenie športovcov za dôstojnú reprezentáciu mesta Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

finančné ocenenie športovcov za dôstojnú reprezentáciu mesta Komárno na Olympijských hrách v Aténach z rezervného fondu mesta nasledovne:

Riszdorfer Richard vo výške 100 tis. Sk Riszdorfer Michal vo výške 100 tis. Sk Vlček Erik vo výške 100 tis. Sk Bača Juraj vo výške 100 tis. Sk Soós Tibor vo výške 100 tis. Sk Gergely István vo výške 50 tis. Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukáza finančné prostriedky v zmysle bodu A) uznesenia.

 

Termín: 15 decembra 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: