Číslo hlasovania: 1038
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Návrhu na poskytnutie finančnej výpomoci na odstraňovanie následkov orkánu vo Vysokých Tatrách


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

poskytnutie finančnej výpomoci vo výške 100.000,- Sk na odstraňovanie následkov orkánu vo Vysokých Tatrách prostredníctvom občianskeho združenia Stromy pre Tatry – Fákat a Tátrába z rezervného fondu,

B) ukladá

poukáza finančnú výpomoc v zmysle bodu A) uznesenia.

Termín: 15. decembra 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
 Csaba Fehér

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: