Číslo hlasovania: 1039
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

zabezpečenie prepravy detí od 1. decembra 2004 do konca školského roka 2005 od budovy zrušenej školy na Ul. slobody so zastávkami pred ZŠ Rozmarínová, Pohraničná, Komenského.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola MUDr. Anton Marek
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: