Číslo hlasovania: 104 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe komisie pre verejnú súťaž


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

1. predaj pozemkov určených na výstavbu garáží v k.ú. Komárno v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre: R. N.

a) p.č.8090/16 o výmere 34 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 29.274,- Sk
b) p.č.8090/17 o výmere 34 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 29.274,- Sk

2. predaj pozemkov, ktoré sú určené na výstavbu rodinných domov v k.ú. Nová Stráž v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre: B. V.

a) p.č. 1710/24 o výmere 577 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 151.000,- Sk
b) p.č. 1710/25 o výmere 576 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 161.000,- Sk

3. prenájom nebytového priestoru na Nám. Kossútha č. 8 o výmere 42 m2 na dobu neurčitú v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre : ŠEKO SHOP - Š. O.

Cena prenájmu : 3.600,- Sk/m2/rok

4. Odmenu pre zúčastnených členov komisie nasledovne :

- Š. L. - predseda komisie: 1.259,- Sk
- P. B. - licitátor: 1.259,- Sk
- J. K.: 1.259,- Sk
- K. B.: 1.259,- Sk
- V. S.: 1.259,- Sk

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schválených uznesení.

D) neschvaľuje

predaj pozemkov, určených na výstavbu individuálnych rodinných domov formou átriovej zástavby na ul. Gombaiho v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.04.2001 pre:

1. N. F. o výmere 223 m2 ako ost. plocha kúpna cena:39.000,-Sk
2. F. A. o výmere 213 m2 ako ost. plocha Kúpna cena: 38.000.-Sk

E) ukladá komisii pre verejnú súťaž

na základe výsledkov verejnej súťaže o predaji pozemkov na Gombaiho ulici pripraviť návrh zmeny pravidiel verejnej súťaže na predaj a prenájom majetku vo vlastníctve mesta a pravidiel činnosti komisie pre verejnú súťaž.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 3
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


   Za:
MUDr. Ludovít Horváth Ing. Štefan Langschadl MUDr. Tamás Hollósy Ing. Štefan Zámbó
Ing. Péter Bábi Ing. Vojtech Szabó MUDr. Peter Tóth MVDr. Alexander Galgóczy
 Mihály Mácza  Anton Andrássy Ing. László Győrfy JUDr. Vojtech Novák
Mgr. Lajos Szép  Attila Farkas RNDr. Géza Nagy PhDr. Éva Dohnanec
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Tibor Baštrnák PhDr. János Kovács  Peter Hamran

   Proti:
 Mihály Kiss JUDr. Éva Hortai  Mária Hajabácsová

   Zdržali sa:
 Mária Hutter Ing. László Stubendek Ing. Gábor Cséplő  Miklós Fehér
MUDr. Zoltán Sebők

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 104 - spresnenie Bod B1
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe komisie pre verejnú súťaž


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

1. predaj pozemkov určených na výstavbu garáží v k.ú. Komárno v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre: R. N.

a) p.č.8090/16 o výmere 34 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 29.274,- Sk
b) p.č.8090/17 o výmere 34 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 29.274,- Sk

2. predaj pozemkov, ktoré sú určené na výstavbu rodinných domov v k.ú. Nová Stráž v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre: B. V.

a) p.č. 1710/24 o výmere 577 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 151.000,- Sk
b) p.č. 1710/25 o výmere 576 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 161.000,- Sk

3. prenájom nebytového priestoru na Nám. Kossútha č. 8 o výmere 42 m2 na dobu neurčitú v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre : ŠEKO SHOP - Š. O.

Cena prenájmu : 3.600,- Sk/m2/rok

4. Odmenu pre zúčastnených členov komisie nasledovne :

- Š. L. - predseda komisie: 1.259,- Sk
- P. B. - licitátor: 1.259,- Sk
- J. K.: 1.259,- Sk
- K. B.: 1.259,- Sk
- V. S.: 1.259,- Sk

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schválených uznesení.

D) neschvaľuje

predaj pozemkov, určených na výstavbu individuálnych rodinných domov formou átriovej zástavby na ul. Gombaiho v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.04.2001 pre:

1. N. F. o výmere 223 m2 ako ost. plocha kúpna cena:39.000,-Sk
2. F. A. o výmere 213 m2 ako ost. plocha Kúpna cena: 38.000.-Sk

E) ukladá komisii pre verejnú súťaž

na základe výsledkov verejnej súťaže o predaji pozemkov na Gombaiho ulici pripraviť návrh zmeny pravidiel verejnej súťaže na predaj a prenájom majetku vo vlastníctve mesta a pravidiel činnosti komisie pre verejnú súťaž.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Štefan Zámbó PhDr. János Kovács MVDr. Alexander Galgóczy
 Anton Andrássy PhDr. Éva Dohnanec JUDr. Vojtech Novák  Mihály Kiss
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Győrfy Ing. Vojtech Szabó
 Mária Hutter MUDr. Tibor Baštrnák RNDr. Géza Nagy MUDr. Zoltán Sebők
 Mihály Mácza Ing. Štefan Langschadl PaedDr. Štefan Bende MUDr. Anton Marek
MUDr. Peter Tóth MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Lajos Szép  Miklós Fehér
Ing. Péter Bábi MUDr. Ludovít Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek Ing. Gábor Cséplő  Peter Hamran

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 104 - spresnenie Bod B2
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe komisie pre verejnú súťaž


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

1. predaj pozemkov určených na výstavbu garáží v k.ú. Komárno v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre: R. N.

a) p.č.8090/16 o výmere 34 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 29.274,- Sk
b) p.č.8090/17 o výmere 34 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 29.274,- Sk

2. predaj pozemkov, ktoré sú určené na výstavbu rodinných domov v k.ú. Nová Stráž v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre: B. V.

a) p.č. 1710/24 o výmere 577 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 151.000,- Sk
b) p.č. 1710/25 o výmere 576 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 161.000,- Sk

3. prenájom nebytového priestoru na Nám. Kossútha č. 8 o výmere 42 m2 na dobu neurčitú v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre : ŠEKO SHOP - Š. O.

Cena prenájmu : 3.600,- Sk/m2/rok

4. Odmenu pre zúčastnených členov komisie nasledovne :

- Š. L. - predseda komisie: 1.259,- Sk
- P. B. - licitátor: 1.259,- Sk
- J. K.: 1.259,- Sk
- K. B.: 1.259,- Sk
- V. S.: 1.259,- Sk

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schválených uznesení.

D) neschvaľuje

predaj pozemkov, určených na výstavbu individuálnych rodinných domov formou átriovej zástavby na ul. Gombaiho v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.04.2001 pre:

1. N. F. o výmere 223 m2 ako ost. plocha kúpna cena:39.000,-Sk
2. F. A. o výmere 213 m2 ako ost. plocha Kúpna cena: 38.000.-Sk

E) ukladá komisii pre verejnú súťaž

na základe výsledkov verejnej súťaže o predaji pozemkov na Gombaiho ulici pripraviť návrh zmeny pravidiel verejnej súťaže na predaj a prenájom majetku vo vlastníctve mesta a pravidiel činnosti komisie pre verejnú súťaž.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Tibor Baštrnák
PaedDr. Štefan Bende  Attila Farkas Ing. Vojtech Szabó  Miklós Fehér
Ing. László Győrfy Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Langschadl  Mihály Kiss
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Sebők PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Ludovít Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Štefan Zámbó PhDr. János Kovács MUDr. Peter Tóth
 Anton Andrássy JUDr. Vojtech Novák  Mária Hutter Ing. Péter Bábi
 Mihály Mácza

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek Ing. Gábor Cséplő

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 104 - spresnenie Bod B3
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe komisie pre verejnú súťaž


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

1. predaj pozemkov určených na výstavbu garáží v k.ú. Komárno v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre: R. N.

a) p.č.8090/16 o výmere 34 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 29.274,- Sk
b) p.č.8090/17 o výmere 34 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 29.274,- Sk

2. predaj pozemkov, ktoré sú určené na výstavbu rodinných domov v k.ú. Nová Stráž v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre: B. V.

a) p.č. 1710/24 o výmere 577 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 151.000,- Sk
b) p.č. 1710/25 o výmere 576 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 161.000,- Sk

3. prenájom nebytového priestoru na Nám. Kossútha č. 8 o výmere 42 m2 na dobu neurčitú v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre : ŠEKO SHOP - Š. O.

Cena prenájmu : 3.600,- Sk/m2/rok

4. Odmenu pre zúčastnených členov komisie nasledovne :

- Š. L. - predseda komisie: 1.259,- Sk
- P. B. - licitátor: 1.259,- Sk
- J. K.: 1.259,- Sk
- K. B.: 1.259,- Sk
- V. S.: 1.259,- Sk

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schválených uznesení.

D) neschvaľuje

predaj pozemkov, určených na výstavbu individuálnych rodinných domov formou átriovej zástavby na ul. Gombaiho v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.04.2001 pre:

1. N. F. o výmere 223 m2 ako ost. plocha kúpna cena:39.000,-Sk
2. F. A. o výmere 213 m2 ako ost. plocha Kúpna cena: 38.000.-Sk

E) ukladá komisii pre verejnú súťaž

na základe výsledkov verejnej súťaže o predaji pozemkov na Gombaiho ulici pripraviť návrh zmeny pravidiel verejnej súťaže na predaj a prenájom majetku vo vlastníctve mesta a pravidiel činnosti komisie pre verejnú súťaž.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
PhDr. János Kovács MUDr. Zoltán Sebők  Mihály Mácza Ing. Štefan Langschadl
 Attila Farkas  Mihály Kiss Ing. Vojtech Szabó JUDr. Éva Hortai
PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Imre Andruskó Ing. Štefan Zámbó Ing. László Stubendek
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Peter Tóth Ing. László Győrfy  Mária Hutter
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Tibor Baštrnák MUDr. Ludovít Horváth  Miklós Fehér

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Cséplő  Anton Andrássy

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 104 - spresnenie Bod B4
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe komisie pre verejnú súťaž


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

1. predaj pozemkov určených na výstavbu garáží v k.ú. Komárno v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre: R. N.

a) p.č.8090/16 o výmere 34 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 29.274,- Sk
b) p.č.8090/17 o výmere 34 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 29.274,- Sk

2. predaj pozemkov, ktoré sú určené na výstavbu rodinných domov v k.ú. Nová Stráž v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre: B. V.

a) p.č. 1710/24 o výmere 577 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 151.000,- Sk
b) p.č. 1710/25 o výmere 576 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 161.000,- Sk

3. prenájom nebytového priestoru na Nám. Kossútha č. 8 o výmere 42 m2 na dobu neurčitú v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre : ŠEKO SHOP - Š. O.

Cena prenájmu : 3.600,- Sk/m2/rok

4. Odmenu pre zúčastnených členov komisie nasledovne :

- Š. L. - predseda komisie: 1.259,- Sk
- P. B. - licitátor: 1.259,- Sk
- J. K.: 1.259,- Sk
- K. B.: 1.259,- Sk
- V. S.: 1.259,- Sk

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schválených uznesení.

D) neschvaľuje

predaj pozemkov, určených na výstavbu individuálnych rodinných domov formou átriovej zástavby na ul. Gombaiho v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.04.2001 pre:

1. N. F. o výmere 223 m2 ako ost. plocha kúpna cena:39.000,-Sk
2. F. A. o výmere 213 m2 ako ost. plocha Kúpna cena: 38.000.-Sk

E) ukladá komisii pre verejnú súťaž

na základe výsledkov verejnej súťaže o predaji pozemkov na Gombaiho ulici pripraviť návrh zmeny pravidiel verejnej súťaže na predaj a prenájom majetku vo vlastníctve mesta a pravidiel činnosti komisie pre verejnú súťaž.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
RNDr. Géza Nagy MUDr. Peter Tóth MUDr. Anton Marek Ing. Péter Bábi
Ing. Štefan Langschadl MUDr. Ludovít Horváth  Peter Hamran PhDr. János Kovács
MUDr. Tamás Hollósy  Anton Andrássy Mgr. Lajos Szép PaedDr. Štefan Bende
MVDr. Alexander Galgóczy

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Sebők PhDr. Éva Dohnanec Ing. Štefan Zámbó Ing. Vojtech Szabó
 Mária Hutter Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó  Mihály Kiss
Ing. Gábor Cséplő JUDr. Éva Hortai MUDr. Tibor Baštrnák  Attila Farkas

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 104 - spresnenie Bod C
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe komisie pre verejnú súťaž


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

1. predaj pozemkov určených na výstavbu garáží v k.ú. Komárno v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre: R. N.

a) p.č.8090/16 o výmere 34 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 29.274,- Sk
b) p.č.8090/17 o výmere 34 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 29.274,- Sk

2. predaj pozemkov, ktoré sú určené na výstavbu rodinných domov v k.ú. Nová Stráž v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre: B. V.

a) p.č. 1710/24 o výmere 577 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 151.000,- Sk
b) p.č. 1710/25 o výmere 576 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 161.000,- Sk

3. prenájom nebytového priestoru na Nám. Kossútha č. 8 o výmere 42 m2 na dobu neurčitú v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre : ŠEKO SHOP - Š. O.

Cena prenájmu : 3.600,- Sk/m2/rok

4. Odmenu pre zúčastnených členov komisie nasledovne :

- Š. L. - predseda komisie: 1.259,- Sk
- P. B. - licitátor: 1.259,- Sk
- J. K.: 1.259,- Sk
- K. B.: 1.259,- Sk
- V. S.: 1.259,- Sk

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schválených uznesení.

D) neschvaľuje

predaj pozemkov, určených na výstavbu individuálnych rodinných domov formou átriovej zástavby na ul. Gombaiho v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.04.2001 pre:

1. N. F. o výmere 223 m2 ako ost. plocha kúpna cena:39.000,-Sk
2. F. A. o výmere 213 m2 ako ost. plocha Kúpna cena: 38.000.-Sk

E) ukladá komisii pre verejnú súťaž

na základe výsledkov verejnej súťaže o predaji pozemkov na Gombaiho ulici pripraviť návrh zmeny pravidiel verejnej súťaže na predaj a prenájom majetku vo vlastníctve mesta a pravidiel činnosti komisie pre verejnú súťaž.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
PhDr. Éva Dohnanec PaedDr. Štefan Bende  Anton Andrássy MUDr. Ludovít Horváth
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Tibor Baštrnák MVDr. Alexander Galgóczy Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Anton Marek JUDr. Éva Hortai  Attila Farkas RNDr. Géza Nagy
Ing. Štefan Zámbó MUDr. Zoltán Sebők JUDr. Vojtech Novák  Mihály Mácza
Mgr. Lajos Szép  Miklós Fehér

   Proti:

   Zdržali sa:
 Mihály Kiss Ing. Gábor Cséplő

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 104 - spresnenie Body D,E
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe komisie pre verejnú súťaž


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

1. predaj pozemkov určených na výstavbu garáží v k.ú. Komárno v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre: R. N.

a) p.č.8090/16 o výmere 34 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 29.274,- Sk
b) p.č.8090/17 o výmere 34 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 29.274,- Sk

2. predaj pozemkov, ktoré sú určené na výstavbu rodinných domov v k.ú. Nová Stráž v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre: B. V.

a) p.č. 1710/24 o výmere 577 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 151.000,- Sk
b) p.č. 1710/25 o výmere 576 m2 ako ost. plocha
Kúpna cena : 161.000,- Sk

3. prenájom nebytového priestoru na Nám. Kossútha č. 8 o výmere 42 m2 na dobu neurčitú v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.4.2001 pre : ŠEKO SHOP - Š. O.

Cena prenájmu : 3.600,- Sk/m2/rok

4. Odmenu pre zúčastnených členov komisie nasledovne :

- Š. L. - predseda komisie: 1.259,- Sk
- P. B. - licitátor: 1.259,- Sk
- J. K.: 1.259,- Sk
- K. B.: 1.259,- Sk
- V. S.: 1.259,- Sk

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schválených uznesení.

D) neschvaľuje

predaj pozemkov, určených na výstavbu individuálnych rodinných domov formou átriovej zástavby na ul. Gombaiho v zmysle výsledkov verejnej súťaže zo dňa 21.04.2001 pre:

1. N. F. o výmere 223 m2 ako ost. plocha kúpna cena:39.000,-Sk
2. F. A. o výmere 213 m2 ako ost. plocha Kúpna cena: 38.000.-Sk

E) ukladá komisii pre verejnú súťaž

na základe výsledkov verejnej súťaže o predaji pozemkov na Gombaiho ulici pripraviť návrh zmeny pravidiel verejnej súťaže na predaj a prenájom majetku vo vlastníctve mesta a pravidiel činnosti komisie pre verejnú súťaž.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép
Ing. László Stubendek Ing. László Győrfy  Mihály Kiss Ing. Štefan Zámbó
RNDr. Géza Nagy  Peter Hamran  Mária Hutter Ing. Gábor Cséplő
 Anton Andrássy MVDr. Alexander Galgóczy PhDr. Éva Dohnanec  Miklós Fehér
MUDr. Peter Tóth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Baštrnák MUDr. Zoltán Sebők
PaedDr. Štefan Bende Ing. Vojtech Szabó

   Proti:

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács  Mihály Mácza MUDr. Ludovít Horváth

   Nehlasovali: