Číslo hlasovania: 105
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Informatívnej správe komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok verejného obstarávania a na vyhodnotenie ponúk na dodávku geodetických prác v k.ú. Komárno a Nová Strហo výsledku súaže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

informatívnu správu komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok verejného obstarávania a na vyhodnotenie ponúk na dodávku geodetických a kartografických prác v k.ú. Komárno a Nová Stráž.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
MVDr. Alexander Galgóczy  Mária Hajabácsová MUDr. Tamás Hollósy PaedDr. Štefan Bende
 Miklós Fehér Ing. Štefan Zámbó MUDr. Ludovít Horváth Mgr. Imre Andruskó
Ing. Vojtech Szabó MUDr. Zoltán Sebők PhDr. Éva Dohnanec JUDr. Éva Hortai
 Attila Farkas Ing. Gábor Cséplő Ing. László Stubendek Ing. Péter Bábi
 Anton Andrássy

   Proti:
 Mihály Kiss

   Zdržali sa:
Ing. Štefan Langschadl  Mihály Mácza PhDr. János Kovács Mgr. Lajos Szép
JUDr. Vojtech Novák  Peter Hamran

   Nehlasovali: