Číslo hlasovania: 106
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Komárna č. 5/2001 o cintorínskom poriadku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) odporúča jednotlivým cirkvám - vlastníkom cintorínov

na území mesta Komárno, aby vydali vo vlastnej pôsobnosti cintorínsky poriadok na ktorý MsZ odporúča použiť platné VZN mesta Komárno o cintorínskom poriadku primeraným spôsobom.

B) ukladá

1. Mestskému úradu v Komárne a komisie životného prostredia
vypracovať návrh ceny za poskytnutie cintorínskych služieb;

Termín: 31.09.2001

2. Mestskému úradu v Komárne
vypracovať podľa situačného plánu pasport cintorínov;

Termín: 31.12.2001
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 31
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 31


   Za:
Mgr. Lajos Szép  Attila Farkas Ing. Štefan Langschadl  Mihály Mácza
Ing. Peter Takács MUDr. Tibor Baštrnák  Peter Hamran  Miklós Fehér
Ing. Gábor Cséplő MUDr. Peter Tóth MUDr. Ludovít Horváth PhDr. János Kovács
 Mihály Kiss Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai PhDr. Éva Dohnanec
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Zámbó
 Anton Andrássy  Mária Hutter Ing. Vojtech Szabó  Mária Hajabácsová
MUDr. Tamás Hollósy PaedDr. Štefan Bende Ing. László Győrfy MUDr. Zoltán Sebők
MUDr. Anton Marek Ing. Péter Bábi MVDr. Alexander Galgóczy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 106 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Komárna č. 5/2001 o cintorínskom poriadku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) odporúča jednotlivým cirkvám - vlastníkom cintorínov

na území mesta Komárno, aby vydali vo vlastnej pôsobnosti cintorínsky poriadok na ktorý MsZ odporúča použiť platné VZN mesta Komárno o cintorínskom poriadku primeraným spôsobom.

B) ukladá

1. Mestskému úradu v Komárne a komisie životného prostredia
vypracovať návrh ceny za poskytnutie cintorínskych služieb;

Termín: 31.09.2001

2. Mestskému úradu v Komárne
vypracovať podľa situačného plánu pasport cintorínov;

Termín: 31.12.2001
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:
Ing. Štefan Zámbó  Peter Hamran MUDr. Ludovít Horváth PhDr. János Kovács
RNDr. Géza Nagy Ing. Vojtech Szabó PhDr. Éva Dohnanec  Anton Andrássy
 Mária Hajabácsová MUDr. Tibor Baštrnák JUDr. Éva Hortai  Miklós Fehér
 Mihály Mácza Mgr. Lajos Szép MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Bábi
 Mihály Kiss  Mária Hutter Ing. László Stubendek PaedDr. Štefan Bende
 Attila Farkas JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zoltán Sebők MUDr. Peter Tóth
Ing. Peter Takács Mgr. Imre Andruskó MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Gábor Cséplő
Ing. László Győrfy Ing. Štefan Langschadl

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: