Číslo hlasovania: 1063
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Informatívnu správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva ku dňu 21. januára 2005.

B) zrušuje

uznesenia č.:

   172/2003 – vypožičiavateľ neodpovedal na výzvy MsÚ a uznesenie nie je realizovateľné,

   544/2004 – neboli splnené podmienky na uzatvorenie nájomnej zmluvy zo strany žiadateľa,

   582/2004 – žiadateľ odmietol podpísať kúpnu zmluvu,

   653/2004 – žiadateľ odmietol podpísať nájomnú zmluvu,

   661/2004 – žiadateľ odmietol podpísať kúpnu zmluvu za stanovenú kúpnu cenu,

   662/2004 – žiadatelia odmietli podpísať kúpnu zmluvu, nakoľko jeden zo žiadateľov zomrel, bude podaná opätovná žiadosť,

   704/2004 – žiadatelia odmietli podpísať kúpnu zmluvu za stanovenú kúpnu cenu, 724/2004 – žiadateľ písomne odstúpil od svojej žiadosti.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: