Číslo hlasovania: 1064
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Správe o stave projektu ISPA


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“ s tým, že vyjadruje nespokojnosť ohľadne kvality realizovaných prác zhotoviteľom,

B) schvaľuje

  1. rozhodnutie č. 4 hlavného inžiniera (tvorí prílohu uznesenia),
  2. dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. Europeaid 114647/D/W/SK/ 16 P PE 004.003 (tvorí prílohu uznesenia),
  3. variačné nariadenie č. 2 k projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“ (tvorí prílohu uznesenia),

C) žiada primátora mesta Komárno

  1. podpísať rozhodnutie č. 4 hlavného inžiniera,
  2. podpísať dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. Europeaid 114647/D/W/SK/ 16 P PE 004.003,
  3. podpísať variačné nariadenie č. 2.

v zmysle bodu B/ uznesenia

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: