Číslo hlasovania: 1065
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

   Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Komárno na I. polrok 2005.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: