Číslo hlasovania: 1066
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   bezplatné používanie miestnosti v Základnej škole v Novej Stráži na účel cvičenia pre dôchodkyne pre Ruženu Bočánekovú, Obchodná 25, Nová Stráž.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: